Salmon Wrap

Salmon, avocado, ponzu sauce.

    $14.50