Hokkaido

Hokkaido

9 sashimi.

    $18.50
hokkaido option
Optional • Choose up to 0
no white fish
+$2.00
no tuna
no salmon
+$2.00
sub yellowtail
+$4.00