Sho Chiku Bai

Sho Chiku Bai

dry, medium body, soft tannins and a soothing finish 160z foam cup

    $16.00