Murai Junmai Ginjo

Murai Junmai Ginjo

720 ml 14.4% smooth, fruity with a light and refreshing finish

    $48.00